Vad är en kontrollplan?

Ifall du ska bygga ny takkupa, installera en eldstad eller sätta upp solceller på taket behövs en kontrollplan. Samma sak gäller om du ska bygga garage, göra en tillbyggnad eller ändra på fasaden. Det är bara några av de många exempel på då en kontrollplan behövs.

Kort och gott krävs kontrollplan för alla byggen, ombyggnationer eller andra åtgärder som kräver bygg- eller rivningslov. Även för anmälningspliktiga åtgärder behöver du skaffa en kontrollplan. Det är byggherren som ansvarar för att en kontroll

plan finns och att projektet följer den.

Så ser en kontrollplan ut

Men vad är egentligen en kontrollplan? Det är ett dokument som redogör för vilka kontroller som är föreskrivna för den åtgärd som ska göras på fastigheten.

Varje projekt är unikt och måste ha en egen kontrollplan. För att få med alla viktiga delar går det att använda sig av en mall för kontrollplan. På Kontrollplan Direkt går det att ta fram skräddarsydda kontrollplaner som lever upp till kraven för varje typ av projekt.

Syftet med kontrollplanen är att åtgärden ska leva upp till de tekniska krav som lagen ställer på projektet. Här pratar vi inte om alla detaljer som rör det specifika projektet, till exempel inredning, utsmyckningar och finesser. Kontrollplanen finns till för att säkerställa att åtgärderna lever upp till de krav som samhället ställer på denna typ av projekt.

I kontrollplanen ska det finnas information om:

  • Vem som utför åtgärderna.
  • Vilka kontroller som ska utföras av sakkunnig.
  • Vad kontrollen ska verifieras emot, till exempel branschregler eller ritningar.
  • Vilka åtgärder som kräver återkoppling med kommunen.
  • Vilka moment som innefattar besök på plats av kommunen.
  • Eventuellt farligt avfall och hur det ska tas omhand.
  • Hur åtgärderna tar hänsyn till att bevara K-märkta byggnader och liknande.

Ibland räcker enkel kontrollplan

Om det handlar om en mycket liten åtgärd kan det räcka med en enkel kontrollplan. Det är ett dokument där byggherren intygar att åtgärden genomförts enligt rådande lag, regler och bygglov.

Behövs det alltid en kontrollplan?

Det är inte alla gånger som det behövs en kontrollplan. I huvudsak i två lägen behövs det inte. Det ena är ifall det bara är markarbeten som ska göras. Förutsättningen är att dessa markarbeten inte ingår i en rivningsåtgärd eller som del av ett byggprojekt. Det andra läget handlar om rivningsåtgärder som genomförs efter ett beslut från byggnadsnämnden om att kontrollplan inte behövs. Det kan till exempel hända ifall det till exempel inte finns farligt avfall i samband med rivningen.

20 feb 2020